«Мангушська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Мангушський центр первинної медико – санітарної допомоги» згідно ст. 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора державного, комунального закладу охорони здоров’я», на виконання розпоряджень Мангушського селищного голови від 05 березня  2021 року № 46 «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора КНП «Мангушський ЦПМСД», від 24 березня 2021 року № 66 «Про затвердження складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора КНП «Мангушський ЦПМСД» є необхідним оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Мангушський центр первинної медико – санітарної допомоги».   

Найменування та місцезнаходження комунальної установи:

Комунальне некомерційне підприємство «Мангушський центр первинної медико – санітарної допомоги», 87400, Донецька область, Маріупольський район, смт Мангуш, вулиця Поштова, будинок 22.

Напрямки діяльності: коди КВЕД 86.10 ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ.

Загальний фонд – 2106000,00 грн.

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Мангушський центр первинної медико-санітарної допомоги» Мангушської селищної ради є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та  Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

          Підприємство створене за рішенням Мангушської районної ради від 28 березня 2018 року №7/28-485 відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення Комунального закладу «Мангушський центр первинної медико-санітарної допомоги» у Комунальне некомерційне підприємство «Мангушський центр первинної медико-санітарної допомоги».

Майно підприємства є комунальною власністю територіальної громади Мангушської селищної ради Маріупольського району Донецької області та  знаходиться у власності територіальної громади Мангушської селищної ради Маріупольського району Донецької області.

Засновником  Підприємства є Мангушська  селищна  рада.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Статут та структура Комунального некомерційного підприємства «Мангушський центр первинної медико – санітарної допомоги» (додаються).

 

Контракт з директором комунального закладу укладається строком на 3 роки.

Контракт може бути розірваний, а директор звільнений з посади з ініціативи органу управління майном до закінчення строку дії контракту:

1) у разі систематичного невиконання директором без поважних причин умов та обов’язків, визначених контрактом;

2) у разі одноразового грубого порушення директором вимог законодавства чи обов’язків, передбачених цим контрактом, внаслідок чого підприємству завдано значних збитків;

3) у разі невиконання підприємством зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом України щодо сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати з вини директора;

4) у разі несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців з вини директора;

5) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог законодавства з питань охорони праці;

6) у разі допущення збільшення обсягу простроченої кредиторської заборгованості з вини директора;

7) у разі недотримання вимог фінансового та бюджетного законодавства, а також дій (бездіяльності) директора, що призвели до невиконання в установлені строки законних вимог органів державного фінансового контролю;

8) на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) у разі порушення вимог законодавства про працю, про колективні договори і угоди, Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

Оплата праці директора закладу: посадовий оклад - 16500,00 грн. За рішенням органу управління встановлюються надбавки та премії у відповідності до чинного законодавства.

Строки і місце приймання заяв на участь у конкурсі, номер телефону для довідок та адреса електронної пошти: заяви приймаються з 30 березня 2021 року до 28 квітня 2021 року за адресою: 87400, Донецька область, Маріупольський район, смт Мангуш, просп. Миру, 72,    тел (06297) 2-32-76, e-mail: 04340493@mail.gov.ua

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до директора закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (учасники конкурсного відбору подають проекти програми розвитку комунального закладу на п’ять років, які повинні містити план розвитку закладу, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників, залучення інвестицій тощо. Комісія заслуховує на своєму засіданні конкурсну пропозицію учасника конкурсу);

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у  діях  особи  конфлікту інтересів  згідно  із  додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

 

Вимоги до претендентів:

  • громадянство України;
  • вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я";
  • вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інші законодавчі та нормативноправові акти);
  • стаж роботи на керівних посадах: не менше 3х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

 

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

неподання ним необхідних документів;  

його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Претенденти, допущені до участі в конкурсі, є його учасниками. Про прийняте конкурсною комісією рішення претенденти та учасники повідомляються секретарем конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дня проведення засідання з розгляду документів.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Інформація про місце та дату проведення конкурсу буде повідомлено додатково.

Результати конкурсу будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Мангушської селищної ради.

СТАТУТ

Структурні підрозділи