І. Загальні положення

1.1. Відділ управління персоналом (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Мангушської селищної  ради (далі – селищна рада).

1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний селищній раді, селищному голові та секретарю ради.

1.3. Положення про відділ затверджується рішенням сесії селищної ради.

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодексом законів про працю України та  Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної влади та органів місцевого самоврядування, рекомендаціями Нацдержвідділу та Державного архівного відділу України, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим положенням та іншими нормативними актами.

1.5. Відділ управління персоналом має свою печатку.

 

ІІ. Основні завдання, функції відділу

2.1. Основними завданнями відділу управління персоналом є:

1) реалізація державної політики з питань управління персоналом у селищній раді;

2) забезпечення здійснення начальником відділу своїх повноважень з питань управління персоналом;

3) забезпечення організаційного розвитку селищної ради;

4) добір персоналу селищної ради;

5) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

6) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

7) організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у підпорядкованих територіальних органах;

8) документальне оформлення вступу на службу в органах місцевого самоврядування, її проходження та припинення.

2.2. Відділ управління персоналом відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу щодо розробки структури селищної ради;

2) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та служби в органах місцевого самоврядування;

3) вносить пропозиції селищному голові з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

4) здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи селищного голови з питань управління персоналом;

5) контролює розроблення посадових інструкцій посадових осіб місцевого самоврядування селищної ради, які затверджує селищний голова, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

6) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

7) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в селищній раді та вносить відповідні пропозиції селищному голові;

8) приймає від претендентів на посади посадових осіб органів місцевого самоврядування документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору, перевіряє на відповідність встановленим законом вимогам;

9) готує запити щодо проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади», спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад для проходження служби в органах місцевого самоврядування;

10) готує довідки про результати проведеної спеціальної перевірки на підставі відомостей, наданих спеціально уповноваженими органами на проведення спеціальної перевірки та подає її керівництву селищної ради;

11) здійснює облік та обробку персональних даних  з метою реалізації трудових відносин, соціального захисту, відносин у сфері управління персоналом та інших завдань, покладених на відділ, забезпечує захист персональних даних, що обробляються відділом;

12) за дорученням селищного голови перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування, правил внутрішнього службового розпорядку в селищній раді;

13) разом з іншими відділами селищної ради:

організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

опрацьовує штатний розпис селищної ради;

спільно з відділом бухгалтерського обліку та фінансової звітності селищної ради організовує роботу щодо мотивації персоналу селищної ради;

забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад селищної ради підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

організовує роботу щодо стажування посадових осіб місцевого самоврядування та молоді;

 

14) організовує проведення внутрішніх навчань посадових осіб місцевого самоврядування апарату селищної ради;

15) здійснює планування професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування селищної ради;

16) узагальнює потреби посадових осіб місцевого самоврядування у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції селищному голові;

17) разом із посадовою особою складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

18) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

19)  аналізує кількісний та якісний склад посадових осіб місцевого самоврядування;

20) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом начальникам структурних підрозділів селищної ради;

21) обчислює стаж роботи та служби в органах місцевого самоврядування;

22) здійснює контроль за додержанням законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, про працю та станом управління персоналом у органах, а також контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери її управління (далі – підпорядковані організації);

23) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

24) організовує складення Присяги посадової особи місцевого самоврядування, яка вперше вступає на службу в органи місцевого самоврядування, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів посадовим особам місцевого самоврядування;

25) ознайомлює посадових осіб місцевого самоврядування з правилами внутрішнього трудового розпорядку селищної ради, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

26) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу селищної ради;

27) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

28) формує графік відпусток персоналу селищної ради, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

29) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників селищної ради;

30) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

31) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

32) у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу селищної ради;

33) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу селищної ради;

34) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії розпорядження про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

35) у межах компетенції проводить разом з іншими відділами виконавчого комітету роботу щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів з начальниками підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління селищної ради, а також бере участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів у порядку, встановленому законодавством;

36) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання посадових осіб місцевого самоврядування відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;

37) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в селищній раді, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;

38) здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в селищній раді;

39) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

40) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування.

 

III. Права відділу

3. Відділ управління персоналом має право:

1) спільно з іншими відділами селищної ради перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування в селищній раді та здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю у підпорядкованих організаціях;

2) взаємодіяти із відділами селищної ради, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до її компетенції;

3) одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу селищної ради та підпорядкованих організацій інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на неї завдань;

4) за погодженням з селищним головою брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;

5) на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на неї повноважень;

6) за дорученням селищного голови представляти селищну раду в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції.

7) відповідальна за своєчасне і правильне заповнення трудових книжок, їх облік, зберігання та видачу.

 

4. Покладення на службу управління персоналом завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та служби в органах місцевого самоврядування, не допускається.

VI. Організація роботи відділу

4.1. Відділ управління персоналом очолює начальник.

4.2. Начальник відділу управління персоналом селищної ради, призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою в порядку, визначеному Законом України  «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.3. На посаду начальника відділу управління персоналом у селищній раді призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.4. На посади інших працівників відділу управління персоналом призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4. 5. Начальник відділу управління персоналом:

1) організовує планування роботи відділу управління персоналом у селищній раді та забезпечує виконання покладених на неї завдань і функцій;

2) забезпечує планування службової кар’єри посадових осіб місцевого самоврядування;

3) забезпечує планування навчання персоналу селищної ради;

4) вносить селищному голові пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису селищної ради, призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників селищної ради;

5) визначає розподіл обов’язків між працівниками відділу управління персоналом, координує та контролює їх діяльність;

6) організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції відділу управління персоналом;

7) підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення посадової особи місцевого самоврядування з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та посадовою особою, яка звільняється;

8) здійснює інші функції, передбачені законодавством.

 

V. Відповідальність

 

5.1. Начальник відділу або спеціаліст, який виконує його обов’язки несе персональну відповідальність за:

5.1.1. виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення;

5.1.2. відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

5.1.3. за неналежне виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та інших чинних нормативних актів;

5.1.4. несе відповідальність за збереження документів, які надійшли у відділ.

 

VI. Заключні положення

 

6.1. Відділ для виконання покладених на них завдань забезпечується відповідними приміщеннями, засобами зв’язку, комп’ютерною технікою, іншим обладнанням та матеріалами.

6.2. Для забезпечення виконання завдань, покладених на відділ, в кошторисі витрат на утримання селищної ради передбачаються відповідні видатки.

6.3. Реорганізація чи ліквідація відділу здійснюється на підставі рішення селищної ради до вимог чинного законодавства.

 

Секретар селищної ради                                                          Світлана ОЛЕФІР