ПОЛОЖЕННЯ про відділ економічного розвитку та інвестицій

Дата: 18.05.2021 08:32
Кількість переглядів: 215

I. Загальні положення

 

1. Відділ економічного розвитку та інвестицій Мангушської селищної ради (далі - відділ) є виконавчим органом Мангушської селищної ради,  підзвітним та підконтрольним селищній раді, виконавчому комітету селищної ради, селищному голові, першому заступнику селищного голови, діє у відповідності з цим Положенням.

 

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України ”Про службу в органах місцевого самоврядування”, ”Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими та підзаконними актами, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, регламентом селищної ради та цим Положенням.

 

3. Положення про відділ затверджується селищною радою. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією селищної ради.

 

4. Реорганізація, ліквідація відділу проводиться за рішенням селищної ради.

 

II. Завдання та функції

2.1. Основними завданнями відділу є:

1) Забезпечення реалізації на території селищної ради державної політики:

економічного і соціального розвитку;

регіональної, цінової, промислової;

у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

зовнішньоекономічної діяльності;

з питань розвитку підприємництва, регуляторної політики;

у сфері торгівлі та побутових послуг;      

у сфері сільського господарства.

2) Сприяння всебічному економічному розвитку населених пунктів Мангушської селищної територіальної громади.

 

Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку, інших актів законодавства  та здійснює контроль за їх реалізацією;

 

організовує розроблення проекту стратегії розвитку громади, забезпечує координацію виконання стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;

 

 

розробляє прогнози економічного і соціального розвитку громади на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних та регіональних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку селищної територіальної громади;

 

бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку регіону на середньо-  та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території селищної ради;

 

забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку громади на короткостроковий період;

 

аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку секторів та галузей економіки громади, виявляє проблеми, що його стримують, та вносить пропозиції щодо їх вирішення;

 

забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 

проводить моніторинг залучених інвестицій в економіку громади;

 

розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

 

готує пропозиції щодо:

погодження в межах законодавства інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

 

надання державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

 

створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;

 

вживає заходів до розширення міжрегіональних та міжнародних економічних зв'язків;

 

сприяє створенню і функціонуванню у громаді підприємств з іноземними інвестиціями, організації виробничої кооперації та інвестиційної діяльності за участю іноземних інвесторів, залученню в економіку громади додаткових матеріальних і фінансових ресурсів;

 

надає суб‘єктам господарської діяльності громади інформацію щодо пропозицій іноземних підприємств зі співробітництва;

 

бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

 

 

здійснює моніторинг промислового виробництва на території селищної ради та вносить пропозиції щодо його подальшого розвитку;

 

координує в межах своєї компетенції роботу промислового комплексу громади з питань збільшення обсягів товарного виробництва, впровадження у виробництво нових

 

інвестиційних, науково-технічних проектів та розробок, прогресивних технологій, нових екологічно чистих і ресурсозберігаючих технологій;

 

бере участь у координації роботи промислових підприємств, підприємств побутового обслуговування населення, розміщених на території селищної територіальної громади, пов'язаної з розширенням виробництва і постачанням товарів широкого вжитку, надання побутових послуг та насичення ними місцевого ринку;

 

надає методичну, консультаційну допомогу підприємствам торгівлі та побутового обслуговування населення всіх форм власності з питань застосування правил торгівлі та побутового обслуговування населення, з інших питань, що належать до компетенції відділу;

 

бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

 

розробляє проекти програм розвитку малого і середнього підприємництва, здійснює моніторинг виконання таких програм;

 

сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, розвитку міжміського та міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

 

бере участь у проведенні нарад, семінарів, громадських оглядів, конкурсів з питань діяльності суб’єктів підприємництва у сфері виробництва товарів та їх реалізації, у розвитку і впровадженні нових форм організації торгівлі та побутового обслуговування, які проводяться на території селищної ради;

 

сприяє в межах своїх повноважень (разом з іншими структурними підрозділами селищної ради) участі підприємств та організацій громади у виставково-ярмаркових та презентаційних заходах;

 

здійснює моніторинг реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та визначає їх координаторів;

 

надає пропозиції стосовно залучення міжнародної технічної допомоги відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку;

 

надає відповідно до своєї компетенції адміністративні послуги;

 

бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель  товарів, робіт і послуг, що проводяться розпорядниками і одержувачами коштів місцевих бюджетів, у тому числі:

 

надає розпорядникам бюджетних коштів, у межах повноважень, методологічну допомогу з питань здійснення закупівель;

вносить, у межах повноважень, пропозиції до проекту бюджету;

готує (бере участь у підготовці), у межах повноважень, проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами селищної ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання виконавчому комітету селищної ради;

   розробляє проекти розпоряджень селищного голови, готує і вносить пропозиції для прийняття рішень селищною радою та її виконавчим комітетом;

бере участь у розробленні проектів розпоряджень селищного голови, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи виконавчого комітету селищної ради;

бере участь у підготовці звітів селищного голови;

забезпечує, у межах компетенції, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

розглядає, у межах компетенції, звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

забезпечує, у межах повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та       використання архівних документів;

забезпечує, у межах повноважень, захист персональних даних;

здійснює передбачені законом інші галузеві повноваження.

 

III. Права відділу

3.1. Відділ  для здійснення повноважень та виконання покладених на нього завдань має право:          

за дорученням керівництва селищної ради представляти інтереси селищної ради в установах та організаціях, інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції;

 

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів селищної ради, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчого комітету у сфері економічного розвитку;

 

користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами;

 

брати участь у засіданнях сесій селищної ради, нарадах, інших заходах, що проводяться в селищній раді, скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

 

вимагати від керівництва належних умов праці для працівників відділу, підвищення їх кваліфікації;

 

 

залучати фахівців інших структурних підрозділів Мангушської селищної ради, підприємств установ та організацій, об’єднань громадян до розгляду питань, що належать до його компетенції;

 

3.2. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної влади органами  місцевого   самоврядування,  підприємствами,  установами  та  організаціями, об'єднаннями громадян.

 

IV. Структура та організація відділу

 

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

 

4.2. Начальник відділу:

 здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і виконання свої функцій;

 

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету селищної ради, сесіях селищної ради питань, що належать до компетенції відділу, бере участь у їх засіданнях;

 

вносить пропозиції селищному голові щодо застосування заходів дисциплінарних стягнень та заохочень до працівників відділу;

 

забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає заходів до його поліпшення;

 

вносить пропозиції селищному голові щодо структури і штату працівників відділу;

 

розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;

 

планує роботу відділу, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету селищної ради;

 

від імені відділу та в межах завдань, покладених на відділ, підписує документи, пов’язані з діяльністю відділу;

 

представляє відділ у відносинах з виконавчими органами селищної ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;

 

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про відділ;

забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 

несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

 

4.3. У разі тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу.

 

4.4. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади селищним головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

 

4.5.Посадові інструкції працівників відділу затверджуються селищним головою.

???????4.6 Відділ утримується за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади в межах граничної чисельності та фонду оплати праці структурних підрозділів селищної ради.???????

4.7 Відділ не є юридичною особою.

???????4.8 Документи, що готуються відділом з питань, що належать до його компетенції, погоджуються заступником селищного голови чи селищним головою.

 

V. Заключні положення

 

???????5.1 Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з апаратом та структурними підрозділами селищної ради, територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

???????5.2 Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної  відповідальності згідно з діючим законодавством України.

???????5.3 Особи, винні у порушенні трудового законодавства, притягуються до дисциплінарної відповідальності.

 

 

Секретар селищної ради                                                        Світлана ОЛЕФІР


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь