I. Загальні положення

 

1.1. Відділ земельних ресурсів (далі – Відділ) – є виконавчим органом Мангушської селищної ради, діє відповідно до Законів України та інших нормативних актів у межах покладених повноважень.

1.2. Відділ підзвітний та підконтрольний селищній раді, виконавчому комітету,  селищному голові та першому заступнику селищного голови.

1.3. Порядок формування, організація діяльності та компетенція Відділу визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України, іншими законами та нормативними актами України, цим Положенням.

1.4. Відділ забезпечує реалізацію державної політики у сфері землекористування та земельних відносин, виконання повноважень власних і делегованих у сфері регулювання земельних відносин, виконання рішень Мангушської селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Мангушського селищного  голови з питань земельних відносин.

1.5. Начальник та спеціалісти, що працюють у Відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок бюджету Мангушської селищної територіальної громади.

1.6. Відділ немає статусу юридичної особи.

 

II. Основні завдання і функції Відділу

2.1. Реалізація державної політики у сфері регулювання земельних відносин у  межах повноважень органів місцевого самоврядування.

2.2. Здійснення ефективного управління землями комунальної власності Мангушської селищної ради.

2.3. Підготовка проектів рішень Мангушської селищної ради, розпоряджень Мангушського селищного голови з питань земельних відносин.

2.4. Підготовка проектів рішень Мангушської селищної ради з питань передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян, надання земельних ділянок у користування фізичним та юридичним особам, зміни цільового призначення, вилучення, викупу із земель комунальної власності, зміну землекористування відповідно до Земельного кодексу України.

 

 

 

2.5. Підготовка договорів оренди землі щодо земельних ділянок, наданих рішеннями селищної ради в оренду, облік укладених та зареєстрованих договорів оренди земельних ділянок комунальної власності, здійснення розрахунків розмірів орендної плати за

користування земельними ділянками відповідно до вимог чинного законодавства та проведення перерахунків розмірів орендної плати у випадках, визначених законом.

2.6. Створення умов для раціонального і економічно-обґрунтованого використання земель населених пунктів Мангушської селищної територіальної громади.

2.7. Розроблення і подання Мангушській селищній раді, виконавчому комітету, селищному голові необхідних розрахунків і обґрунтувань програм, робіт з проведення земельної реформи, здійснення землеустрою, заходів щодо раціонального використання та охорони земель.

2.8. Участь у виборі земельних ділянок для розміщення об’єктів будівництва та визначення інвестиційно привабливих земельних ділянок.

2.9. Участь у проведенні земельних аукціонів та конкурсів.

2.10. Приймає участь у здійсненні самоврядного контролю за використанням та охороною земель.

2.11. Ведення прийому громадян та надання консультацій з питань, що належить до компетенції Відділу.

 

III. Права відділу

3.1. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб виконавчих органів Мангушської селищної ради, підприємств, установ і організацій незалежно від їх форми власності, об’єднань громадян відповідні документи та необхідну інформацію для виконання покладених на Відділ функцій та завдань.

3.2. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Мангушської селищної ради, підприємств, установ і організацій (за погодженням із їхніми керівниками) до розгляду питань, віднесених до компетенції Відділу.

3.3. Подавати в установленому порядку відповідні пропозиції, готувати проекти рішень Мангушської селищної ради з питань, які віднесені до компетенції Відділу.

3.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.5. Брати участь у засіданнях Мангушської селищної  ради та засіданнях виконавчого комітету, нарадах, що проводить Мангушський селищний голова, а також в тих, що проводяться у виконавчих органах Мангушської селищної  ради з питань, віднесених до компетенції Відділу.

3.6. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами Мангушської селищної ради.

3.7. Вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до відповідальності керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб у разі виявлення відповідних порушень при розгляді питань, пов’язаних з роботою Відділу.

3.8. Надавати пропозиції щодо організації роботи Відділу та вдосконалення роботи відповідних управлінь та відділів при співпраці з ними при розгляді питань, що відносяться до компетенції Відділу.

 

 

 

VI. Організація роботи Відділу

4.1. Структура земельного Відділу, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються згідно  штатного розпису, затвердженого рішенням  Мангушської селищної ради.

4.2. Відділ очолює начальник. На період відпустки або на час відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує спеціаліст Відділу відповідно до розпорядження селищного голови.

4.3. Начальник та спеціалісти Відділу призначаються на посаду та звільняється з посади розпорядженням селищного голови, в порядку передбаченому чинним законодавством.

4.4. Начальник чи спеціаліст, який виконує обов’язки начальника готує посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, сприяє підвищенню їх кваліфікації.

4.5. Порядок планування роботи Відділу здійснюється начальником чи спеціалістом, який виконує обов’язки начальника.

4.6. Відділ взаємодіє із іншими відділами, службами сільської ради, виконавчим комітетом, використовує у своїй роботі підготовлені ними статистичні та оперативні відомості, підтверджені відповідним чином.

4.7. Начальник чи спеціаліст, який виконує його обов’язки,  вносить пропозиції щодо заохочення працівників Відділу та притягнення їх, у разі необхідності, до дисциплінарної відповідальності.

 

V. Відповідальність

5.1. Начальник Відділу або спеціаліст, який виконує його обов’язки, несе персональну відповідальність за:

5.1.1. виконання покладених на Відділ завдань і здійснення ним своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення;

5.1.2. відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

5.1.3. виконання рішень селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень селищного голови;

5.1.4. своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Відділу, стан діловодства;

5.1.5. правильне оформлення проєктів рішень селищної ради, розпоряджень селищного голови по земельних питаннях.

5.1.6. розгляд заяв і звернень громадян, фізичних та юридичних осіб у терміни, встановлені чинним законодавством.

5.1.7. за неналежне виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та інших чинних нормативних актів.

5.1.8. несе відповідальність за збереження документів, які надійшли до Відділу.

 

VI. Заключні положення

6.1. Мангушська селищна рада створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також

 

 

 

законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань земельних відносин.

6.2. Ліквідація і реорганізація Відділу проводиться Мангушською селищною радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                            Світлана ОЛЕФІ