РІШЕННЯ

 

 

 

від 26.01.2021 № 8/6-102

смт Мангуш

 

 

 

Про створення служби у справах дітей

Мангушської селищної ради  та

затвердження положення

 

  З метою виконання повноважень селищної ради з реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень, враховуючи положення резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 20.11.1989 № 44/25, якою проголошено Конвенцію про права дитини, Законів України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових  умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про  соціальні послуги», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», « Про реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», постанови Кабінету Міністрів України                  від 30.08.2007 № 1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей», на підставі рішень селищної ради від 26.11.2020 № 8/1-26 «Про затвердження структури та штатної чисельності апарату Мангушської селищної ради, її виконавчих органів та служби господарсько-технічного забезпечення», від 24.12.2020 року  № 8/548 «Про внесення змін та доповнень  до рішення селищної ради від 26.11.2020 № 8/1-26 «Про затвердження структури та штатної чисельності апарату Мангушської селищної ради, її виконавчих органів та служби господарсько-технічного забезпечення», селищна рада

 

            В И Р І Ш И Л А :

 

      1. Створити юридичну особу - Службу у справах дітей Мангушської селищної ради (юридична адреса: 87400 Україна, Маріупольський район Донецька область, селище міського типу Мангуш, проспект Миру, будинок 72).

      2. Затвердити Положення про службу у справах дітей Мангушської селищної ради Донецької області (додається).

      3. Начальнику служби у справах дітей Мангушської селищної ради здійснити заходи щодо державної реєстрації юридичної особи - Служби у справах дітей Мангушської селищної ради у порядку, визначеному чинним законодавством.

     4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань (Пархоменко).

 

Селищний голова                                                                        Володимир КАРАБЕРОВ

 

 

Додаток

до рішення селищної ради

від 26.01.2021 № 8/6-102

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей Мангушської селищної ради

 

1. Служба у справах дітей Мангушської селищної ради (далі - служба) є виконавчим органом селищної ради, який утворюється  селищною радою і в межах громади забезпечує виконання покладених на службу завдань, підпорядковується селищній раді та виконавчому комітету селищної ради.

 

2. Реорганізація та ліквідація служби здійснюється рішенням селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства.

 

3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями селищного голови, наказами начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації, цим Положенням.

 

4. Положення про службу затверджується рішенням сесії селищної ради.

 

5. Служба є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, може мати самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства.

 

6. Юридична адреса: 87400 Україна, Маріупольський район, Донецька область,              селище міського типу Мангуш, проспект Миру, будинок 72.

 

7. Повна назва: Служба у справах дітей Мангушської селищної ради. Скорочена назва: ССД Мангушської селищної ради.

 

8. Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами селищної ради, підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

 

 9. Основними завданнями служби є:

1) реалізація на території Мангушської селищної ради державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами селищної ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

3) координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності і безпритульності;

4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми;

5) ведення державної статистики щодо дітей;

7) ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

8) ведення Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, та Єдиного електронного банку даних дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;

9) надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

10) вжиття заходів щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу; до закладу освіти, охорони здоров’ я або іншого дитячого закладу;                                                                                                               

11) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

12) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території громади становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

13) забезпечення роботи єдиної Інформаційно-аналітичної системи «Діти» в межах своєї компетенції відповідно до чинних законодавчих актів.

 

10. Служба, відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує розроблення і здійснення на території Мангушської селищної ради заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

2) надає структурним підрозділам селищної ради, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

3) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, до закладу освіти, охорони здоров’я або іншого дитячого закладу;

4) подає пропозиції селищній раді до проектів програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

5) разом з відповідними структурними підрозділами селищної ради, органів виконавчої влади, учбовими закладами, організовує, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

6) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

7) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників;

8) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами селищної ради, сектором ювенальної превенції  заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9) веде облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

10) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

11) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

12) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

13) розробляє проекти розпоряджень селищного голови, рішень селищної ради з питань реалізації своїх повноважень;

14) розглядає в установленому порядку звернення громадян, запити депутатів;

15) розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

16) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень служби, проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є служба;

18) надає передбачені законодавством адміністративні послуги;

19) забезпечує захист персональних даних;

20) здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства;

21) розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних інтересів дитини, яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство будь-якій формі;

22) інформує   дитину,   яка   постраждала  від  домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є   кривдниками  дитини,  а  також  дитину,  яка  вчинила  домашнє насильство   у   будь-якій   формі,  її  батьків,  інших  законних представників  про  права  дитини,  заходи  та послуги, якими вони можуть скористатися;

23) забезпечує  проведення  з  батьками,  іншими  законними представниками   дитини   профілактичної   роботи  із  запобігання домашньому  насильству  стосовно  дітей  і за участю дітей, у тому числі   із   залученням  представників місцевого відділення поліції;

24) контролює своєчасне внесення достовірної інформації в ЄІАС «Діти» щодо :

     - обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей позбавлених піклування, сімей потенційних опікунів, піклувальників та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;

     -  зняття з обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімей потенційних опікунів, піклувальників та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах: 

         - влаштування дітей – сиріт  та дітей позбавлених батьківського піклування;

25) контролює якість внесеної в ЄІАС « Діти » інформації користувачами бази, що стосується компетенції служби.

26) аналізує внесену в ЄІАС «Діти» інформацію відповідно до компетенції служби. 

 11. Служба має право:

1) приймати участь з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов'язкові для виконання структурними підрозділами селищної ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

3) звертатися до структурних підрозділів селищної ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

4) отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів обласної, районної державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

6) порушувати перед органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

7) влаштовувати    дітей-сиріт    та    дітей,    позбавлених батьківського  піклування,  у  дитячі  будинки   сімейного   типу, прийомні сім’ї, передавати під опіку, піклування, до закладу освіти, охорони здоров’я або іншого дитячого закладу;

8) вести справи з опіки, піклування над дітьми;

9) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

10) порушувати перед органами виконавчої  влади  та  органами місцевого самоврядування  питання  про  накладення дисциплінарних стягнень  на  посадових  осіб  у  разі  невиконання  ними  рішень, прийнятих  спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді, службами у справах дітей;

11) представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

12) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

13) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

14) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, інших громадян, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

15) розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

16) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей;

17) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи селищної ради у відповідній галузі;

18) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів селищної ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

19) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

20) здійснювати інші повноваження, визначені законодавством;

21) вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення роботи в ЄІАС «Діти».

 

12. Структура, чисельність працівників служби, Положення про службу затверджуються, а посадові оклади працівників, надбавки стимулюючого характеру встановлюються селищним головою.

 

13. Структура, кошторис та штатний розпис служби затверджуються головою Мангушської селищної ради.

 

14.  Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Мангушським селищним головою, згідно із встановленим законодавством порядком

 

15. Начальник служби:

1) здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

2) подає на затвердження селищному голові положення про службу;

3) видає у межах своєї компетенції накази, організовує контроль за їх виконанням.

4) планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи селищної ради;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;

6) звітує перед депутатами селищної ради, виконавчим комітетом, селищним головою про виконання покладених на службу завдань;

7) входить до складу комісії селищної ради;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях комісії питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

10) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби;

11) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 

16. Працівники служби є посадовими особами місцевого самоврядування ,що призначаються на посаду та звільняються з посади селищним головою відповідно до чинного законодавства.

17. Кадрове забезпечення та бухгалтерський облік забезпечується відповідним відділами Мангушської селищної ради.

 

18. Утримання служби, її матеріально-технічне забезпечення здійснюється за рахунок коштів бюджету селищної ради.

 

 

 

 

Секретар селищної  ради                                                                         Світлана ОЛЕФІР